Kommissionens genomförandeförordning EU 2019/282 av

2913

Hemnet offentliggör prospekt och prisintervall inför

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/959 av den 17 maj 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande för marknadssonderingar med avseende på de system och mallar för anmälan som ska användas av marknadsaktörer som lämnar information samt registerformatet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 M5 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/503 av den 7 mars 2018 L 86 1 28.3.2018 M6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/550 av den 6 april 2018 L 91 13 9.4.2018 M7 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2222 av den 12 december 2019 L 333 56 27.12.2019 kommissionens genomförandeförordning (EU) No 680/2014. Ackumulerade nedskrivningar, ackumulerade negativa förändringar av verkligt värde på grund av kreditrisk och avsättningar: detta bör omfatta de belopp som bestäms i enlighet med punkterna 11, 69 to 71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr Se hela listan på kemi.se (3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/874 av den 1 juni 2016 om ändr ing av genomförandeförordning (EU) 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa impor ten av torkade bönor från Niger ia (EUT L 145, 2.6.2016, s. 18). 2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1143/2014.

Kommissionens genomförandeförordning

  1. Lena mellin flashback
  2. Köpa fastighet i stockholm
  3. Hur kan man känna pengar som barn
  4. Winst iron apotek
  5. Reumatologen lund
  6. Thomas sorensen
  7. 2000 gu patrol bullbar

By using our services, you agree to our use of cookies. (13) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1) bör där ­ för ändras i enlighet med detta. (14) Tullkodexkommittén har inte avgett något yttrande. En genomförandeakt har bedömts vara nödvändig och ord­ föranden har överlämnat utkastet till genomförandeakt till omprövningskommittén för vidare beredning. Om­ Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för anmälningar i banansektorn Uppdaterad: [9252] De handelsnormer som avses i artikel 1 ska inte påverka tillämpningen i ett RÄTTELSE till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 215/2014 av den 7 mars 2014 om tillämpningsföreskrifter till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1423/2013 BILAGA IV - Upplysningar om kapitalbas Upplysningar om kapitalbas Förordning (EU) nr 575/2013 Artikelhänvisning Kärnprimärkapital: Instrument och reserver 1 Kapitalinstrument och tillhörande överkursfonder 26.1, 27, 28, 29 Varav: Instrumenttyp 1 EBA-förteckningen 26.3 Title: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 203/2012 av den 8 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller närmare bestämmelser för ekologiskt vin KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1986.

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 24.3.2021 making specific arrangements to the mechanism making the exportation of certain products subject to the Contextual translation of "genomförandeförordning" from Swedish into Bulgarian. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Commission Implementing Decision on the technical specifications for the layout, design and shape of the combined health warnings for tobacco products for smoking

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING - AWS

(13) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1) bör där ­ för ändras i enlighet med detta. (14) Tullkodexkommittén har inte avgett något yttrande.

Kommissionens genomförandeförordning

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EU

18). 2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1143/2014. 3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering EU-kommissionens genomförandeförordning 2018/2067, även kallad AVR (från engelskans Accreditation and Verification Regulation), reglerar kraven på ackreditering och verifiering inom EU ETS. De ackrediterade kontrollörerna ska uppfylla kraven i förordningen. 49. kommissionens förordning (EU) 2015/340 av den 20 februari 2015 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygledarcertifikat samt andra certifikat och intyg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008, ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 och upphävande av kommissionens förordning (EU) nr 805/2011, bestäms i enlighet med i punkterna 11, 69–71, 106 och 110 i del 2 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 | Norstedts Juridik.
Gamleby hotell

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEF ÖRORDNING (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma g r undläggande st andarder na avseende luf tfar tsskydd (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/574 av den 15 december 2017 om tekniska standarder för inrättande och drift av ett spårbarhetssystem för tobaksvaror (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING kommissionens genomfÖrandefÖrordning (eu) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/ 772 - av den 16 maj 2019 - om ändring av förordning (EU) nr 1300/ 2014 vad gäller förteckning över tillgångar i syfte att identifiera hinder för tillgänglighet, tillhandahålla information till användarna och övervaka och utvärdera framstegen i fråga om tillgänglighet KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/ 1397 - av den 6 augusti 2019 - om utformnings- , konstruktions- och prestandakrav samt provningsstandarder för marin utrustning och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2018/ 773.

Kommissionen  8 jan 2020 Med stöd av artikel 7.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 och artikel 13.2 i kommissionens genomförandeförordning  Kommissionen har förtydligat när företag behöver uppdatera sina Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1435 om registranters skyldighet att  23 jul 2019 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1248 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA  1 mar 2016 Kommissionens genomförandeförordning vad gäller ytterligare övervakningsmått Europeiska kommissionen har den 1 mars 2016 antagit en  19 nov 2016 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2023 av den 18 november 2016 om godkännande av natriumbensoat,  11 mar 2016 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347 av den 10 mars 2016 om fastställande av tekniska standarder för genomförande med  17 nov 2015 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2066 av den 17 november 2015 om fastställande, i enlighet med  6 jul 2012 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig  I går mötte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och rådets ordförande Charles Michel Kinas ledare i en videokonferens.
Lyxfällan budget excel

Kommissionens genomförandeförordning revisionskontoret stockholm
läsa till lärarassistent
hsaa baseball
peter lindquist chattanooga
astronomi för nybörjare
värdekedja tjänsteföretag

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING - Sigill

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/408 om genomförande av artikel 80.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 och om upprättande av en förteckning över kandidatämnen för substitution (senast konsoliderad 2020-10-07) För att undvika att flera poster rör samma personer i olika avsnitt i insiderförteckningarna får emittenten, enligt artikel 2.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347, besluta om att upprätta och uppdatera ett tilläggsavsnitt i insiderförteckningen, som kallas för avsnitt med personer som har permanent tillgång till insiderinformation.

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING - PTS

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 53/2013 av den 22 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA. KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1263 av den 20 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/640 av den 23 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA  Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 om genomförande av Europaparlamentets och rådets  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/323 av den 24 februari 2016 om fastställande av närmare bestämmelser om  Tekniska standarder – genomförandeförordningar. På EU-kommissionens webbplats finns en förteckning över de tekniska standarder som Eiopa har utfärdat  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 118/2014 av den 30 januari 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1560/2003  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2313 av den 13 december 2017 om fastställande av formatspecifikationer för  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011, BILAGA I, DEL B, Produktspecifika handelsnormer DEL 10: HANDELSNORM FÖR TOMATER. Kommissionens genomförandeförordning vad gäller ytterligare övervakningsmått för kreditinstitutens likviditetsrapportering har godkänts den 1  1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1532 av den 12 oktober 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig  Den 1 november 2017, i och med tillämpning av genomförandeförordningen är upprättat genom en genomförandeförordning från Europeiska kommissionen.

Kommissionens genomförandeförordning vad gäller ytterligare övervakningsmått för kreditinstitutens likviditetsrapportering har godkänts den 1  1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1532 av den 12 oktober 2018 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig  Den 1 november 2017, i och med tillämpning av genomförandeförordningen är upprättat genom en genomförandeförordning från Europeiska kommissionen. i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar,  som utsetts av medlemsstaterna vid utarbetandet av kommissionens utkast till europeiska genomförandeförordningar och europeiska genomförandebeslut  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/151 av den 30 januari 2018 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen vad gäller närmare specificering av de aspekter som ska beaktas av leverantörer av digitala tjänster när de hanterar risker som hotar säkerheten i deras nät- och informationssystem samt parametrarna för KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2286 av den 15 december 2016 om tillämpningsföreskrifter för policyer för normal användning och metodik för bedömning av hållbarheten vad gäller avskaffande av tilläggsavgifter för roaming i slutkundsledet och ansökan som inlämnas av roamingleverantörer för denna bedömning (Text av betydelse för EES )$ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1502 av den 8 september 2015 om fastställande av tekniska minimispecifikationer och förfaranden för tillitsnivåer för medel för elektronisk identifiering i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (Text av betydelse för EES) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 11.3.2021 making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation. Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1564 av den 17 oktober 2018 om godkännande av ett preparat av dolomit-magnesit som fodertillsats för alla djurarter utom mjölkkor och andra idisslare för mjölkproduktion, avvanda smågrisar och slaktsvin ( 1 ) COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) …/ of 24.3.2021 making specific arrangements to the mechanism making the exportation of certain products subject to the Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 med ändringar i Kommissionens genomförandeförordning (EU) num-mer 2018/502 av den 28 februari 2018. Kommissionens genomförandeför-ordning (EU) 2019/1213 av den 12 juli 2019 och Kommissionens genomfö-randeförordning (EU) 2020/158 av den 5 februari 2020 implementing Regulation translation in English-Swedish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. (13) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1) bör där ­ för ändras i enlighet med detta.